Sunday, June 13, 2010

Rahim Jamil & Orkes Irama Baru


RAHIM JAMIL & ORKES IRAMA BARU (Philips)
01.Kenangan (Roslan Jamal)
02.Oh Rohana (SM Idris/Rahim Jamil)
03.Ku Mohon Kasih (Ibrahim Abu Bakar)Mari 04.Menari (SM Idris/Rahim Jamil)
Ahli-ahli Orkes Irama Baru:SM Idris (lead guitar)Shaari Jaafar (rhythm guitar)Roslan Jamal (bass guitar)Ibrahim Abu Bakar (drum)

Rahim Jamil-Irama Baru-Oh Rohana.

No comments: